BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Browsing Department of Economics by Title

Bergen Open Research Archive

Browsing Department of Economics by Title

Sort by: Order: Results:

 • Erevik, Tobias (Master thesis, The University of Bergen, 2010-09-01)
  Denne oppgaven hadde som formål å undersøke tilstedeværelsen av rasjonell spekulasjon i eksperimentelle aksjemarkeder. For å se på tilstedeværelsen av rasjonell spekulasjon, gjennomføres to eksperimentelle aksjemarkeder ved ...
 • Høstmark, Camilla (Master thesis, The University of Bergen, 2011-06-08)
  Denne oppgaven undersøker hvorvidt hypotesen om realrenteparitet gjelder mellom Norge og et utvalg land i perioden 1972-2009. Realrenteparitet betyr realrentelikhet mellom land, og er ofte brukt som definisjon på perfekte ...
 • Stavnes, Christine Løvaas (Master thesis, The University of Bergen, 2008)
  Denne masteroppgaven skal kartlegge om det er regionale forskjeller i inntektsmobiliteten mellom generasjoner i Norge. Til den empiriske analysen i oppgaven vil jeg bruke statistikkverktøyet Stata. Datasettet som blir brukt ...
 • Lilloe-Olsen, Espen (Master thesis, The University of Bergen, 2010-11-30)
  Denne oppgaven analyserer konkurranse mellom mobile nettverk i telebransjen. Formålet med oppgaven er å gi en samlet gjennomgang av litteraturen både om hvorfor termineringspriser burde reguleres på dagens måte basert ...
 • Strand Larsen, Pål (Master thesis, The University of Bergen, 2013-12-02)
  Denne oppgaven fordyper seg i boligeiendomsutvikling. Oppgaven har fokus på risiko innenfor sektoren, og lønnsomhet til ulike eierstruktur, når en tar hensyn til risiko. Det er også sett på boligeiendomsutvikling samvariasjon ...
 • Tjønn, Kristina Håvås (Master thesis, The University of Bergen, 2007)
  This paper evaluates the theoretical and empirical evidence on the question of whetherChinese import has an effect on the import level and inflation level in Norway. In terms ofempirical evidence a fixed effect estimation ...
 • Heimvik, Arild (Master thesis, The University of Bergen, 2012-05-29)
  Problemstillinga for oppgåva har vore: Ei samanlikning av det grøne sertifikatsystemet i England/Wales og Sverige. Korleis vil den spesielle fondsordninga med fokus på dei kvotepliktige leverandørane, slå ut på ...
 • Nørvåg, Elisabet (Master thesis, The University of Bergen, 2013-09-02)
  I denne Masteroppgaven har jeg undersøkt om og hvordan arbeidsmiljø påvirker sykefraværsnivå. I oppgaven oppsummeres forskning som tar for seg årsaker til sykefravær, med særlig vekt på sammenhenger mellom arbeidsmiljø ...
 • Pedersen, Ingvild (Master thesis, The University of Bergen, 2009-05-18)
  I denne oppgåva blir seleksjonsproblematikk i samband med innføring av levealdersjustering av pensjonsrettar i det offentlege pensjonssystemet studert. Seleksjonsproblematikken går ut på at individ kan påverke eigen ...
 • Sausjord, Eirik (Master thesis, The University of Bergen, 2014-06-02)
  Denne oppgaven analyserer hvilken påvirkning skattereformen 2006 og innføringen av en permanent utbytteskatt hadde på norske selskaper. Her fokuseres det særlig på hvilke muligheter selskapene hadde til å senke fremtidige ...
 • Ringdal, Charlotte (Master thesis, The University of Bergen, 2011-11-27)
  Twelve hours a day, 7 days a week, there are 150 million children below the age of 15 working to make the clothes we wear, the carpets on our floors and the phones in our pockets. Most of these children do not have a choice: ...
 • Ervik, Inger Sommerfelt (Master thesis, The University of Bergen, 2011-06-08)
  Under the slogan "equal pay for equal work", the Scandinavian countries has strived for small wage differences between different sectors. The origin of solidaristic wage policies can be found in the 1930s, where internationally ...
 • Ramm, Joachim (Master thesis, The University of Bergen, 2012-08-31)
  Sam Glucksberg demonstrated in an experiment that the use of financial incentives could reduce performance in solving an insight problem. I wish to conduct a modified version of this experiment to investigate if his results ...
 • Sandberg, Sigbjørn (Master thesis, The University of Bergen, 2008-12-01)
  Oppgaven utforsker bestemmelsesfaktorer for mottak av sosialhjelp med en spesiell vekt på dynamiske forhold. Til formålet benyttes et paneldatasett fra FD- Trygd som inneholder informasjon om den norske arbeidsføre ...
 • Osland, Liv (Doctoral thesis, The University of Bergen, 2008-06-12)
  This thesis consists of six empirically-based papers. Collectively, the papers contribute to the understanding of the spatial variation in housing prices within regional housing markets. The main ambitions have been to ...
 • Nilsen, Wenche Sofie (Master thesis, The University of Bergen, 2011-01-05)
  Bakgrunn: Liggetid på barselavdelingene er blitt kortet ned de siste år i Norge, noe som har medført innføring av poliklinisk oppfølging på sykehus av friske nyfødte og barselkvinner i løpet av den første uken etter fødsel. ...
 • Gautesen, Espen (Master thesis, The University of Bergen, 2010-08-22)
  Denne utredningen presenterer en vurdering av hvorvidt den forventede øk-ningen i pensjonsutbetalingene er finanserbare. Vi ønsker samtidig å besvare om Statens pensjonsfond - Utland er tilstrekkelig stort til å demme ...
 • Sekse, Kristin Njå (Master thesis, The University of Bergen, 2011-06-01)
  Den såkalte referanseporteføljen til Statens pensjonsfond utland (SPU) bestemmer i all hovedsak den fremtidige avkastningen til fondet. Denne oppgaven viser hvordan en kan øke den forventede avkastningen til SPU, uten å ...
 • Gramstad, Kjetil (Master thesis, The University of Bergen, 2009-06-02)
  Relativt nylig har svovel vært foreslått sprøytet ut i stratosfæren for å redusere strålingen fra solen og for dermed å redusere den globale gjennomsnittstemperaturen. Sprøyting av svovel i stratosfæren faller inn under ...
 • Thormodsæter, Stian Benonisen (Master thesis, The University of Bergen, 2011-06-22)
  Formålet med denne empiriske oppgaven er å undersøke om variasjonen i sykefraværet over konjunktursyklusene skyldes endringer i sammensetningen av arbeidsstyrken. Sykefraværet kan vises å være negativt korrelert med ...

Search BORA


Browse

My Account