• A violent downside of health care for all? On the effect of universal health insurance on home violence in Mexico and possible perverse impacts of well-intended policy 

   Fauth, Mascha Johanna (Master thesis, 2020-06-26)
   The launch of the health insurance program Seguro Popular (SP) enabled all Mexican residents lacking employer-based coverage to enroll, for the very most part without any copayments necessary. This paper aims to evaluate ...
  • Afrika (Sør for Sahara)- verdens sorte får? En empirisk analyse av kredittrangeringer 

   Folly, Victoria Anastasia Ama (Master thesis, 2014-06-02)
   Formålet med denne masteroppgaven er å analysere hvilke faktorer som påvirker kredittrangeringer og hvordan rangeringene er for Afrika (Sør for Sahara) i forhold til andre regioner. Ifølge Haque, Mark og Mathieson (2000) ...
  • After-school Care and Maternal Labor Supply: Evidence from Norway 

   Hetlelid, Tevje Dolve (Master thesis, 2019-06-18)
   In their pursuit to boost female workforce participation, governments have introduced family policy measures with a two-fold goal: to stimulate more mothers into the labor market, and for more working mothers to work ...
  • Analyse av produktivitetsutvikling og bedriftsoverlevelse i fem norske industrier basert på mikrodata 

   Berg, Kjetil Hove (Master thesis, 2014-06-01)
   Denne avhandlingen analyserer utviklingen til total faktorproduktivitet (TFP) og om utviklingen i TFP har påvirkning på bedriftsoverlevelse. Utvalget består av fem norske industrier i tidsperioden 1996 til 2010, en periode ...
  • An analysis of out-migration of Eastern Europeans in Norway 

   Rusin, Inga (Master thesis, 2018-06-22)
   Return migration, also referred as an out-migration, is an important research topic within the labor economics. The main questions investigated within this field are concerned with the selection of the returners and the ...
  • Arbeidsavklaringspenger. En sammenligning med tidligere ordninger 

   Larsson, Gunnar (Master thesis, 2017-06-23)
   I 2010 ble stønadsordningene yrkesrettet attføring, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad erstattet av én ytelse, kalt arbeidsavklaringspenger. Målet med denne masteroppgaven er å undersøke om omleggingen ...
  • Arbeidsgiverfinansiert behandlingsforsikring - et ansattgode eller en helseforsikring? 

   Øvrebotten, Georgeta Andresanu (Master thesis, 2016-09-01)
   Formålet med denne oppgaven er å belyse utbredelsen av arbeidsgiverfinansiert behandlingsforsikring i Norge samt identifisere kjennetegn ved ansatte med AF i forhold med ansatte uten slike forsikringer. Private helseforsikringer ...
  • Arbeidsinnvandring og sykefravær. Virkningen av EU-utvidelsen i 2004 

   Jordbakke, Guri Natalie (Master thesis, 2015-05-31)
   Norge opplevde fra 2004 en betydelig reduksjon i det totale sykefraværet, en reduksjon som ofte er sett i sammenheng med reformen om en styrket portvaktrolle i 2004. Men på samme tidspunkt skjer det også en endring som ...
  • Arbeidsledighet og skilsmisse - en empirisk analyse 

   Svalestad, Stein (Master thesis, 2008-11-30)
   I denne oppgaven har jeg sett på om arbeidsledighet øker skilsmissesannsynligheten. For å redusere endogenitetsproblemet som kan eksistere som følge av at det gjerne ikke er tilfeldig hvem som blir arbeidsledige, brukes ...
  • Arbeidsmarkedet og progresjon i videregående opplæring 

   Lillebø, Otto Sevaldson (Master thesis, 2014-08-29)
   Siden slutten av 2. verdenskrig har det vært en betydelig økning i antall personer som har fullført videregående opplæring og tatt høyere utdanning. Det synes å være konsensus blant politikere at fullføring av videregående ...
  • Avkasting av utdanning målt ved livsløpsinntekt 

   Ulvedal, Åshild Østerbø (Master thesis, 2018-06-15)
   I denne masteroppgåva undersøker eg skilnader i livsløpsinntekt mellom ulike grupper i samfunnet. Dette blir gjort ved å ta utgangspunkt i individa sine inntektsprofilar over livsløpet. Dei estimerte inntektsprofilane blir ...
  • Å velge, og å bli valgt - valg av partner i et Fangenes Dilemma 

   Sortland, Fredrik Bjørnestad (Master thesis, 2017-06-16)
   I Fangenes Dilemma er den dominerende strategien å avvike fra samarbeid. Økonomiske eksperimenter viser til tross for dette et samarbeidsnivå som ligger på mellom 40 og 60 % av det sosialt optimale utfallet. Denne ...
  • Årsaker til sykefravær 

   Harung, Silvia Tatjana (Master thesis, 2010-09-01)
   Masteroppgaven er en kunnskapsstatus på årsaker til sykefravær. Oppgaven tar utgangspunkt i at sykefraværet har økt over tid, og er skrevet med det mål å redegjøre for ny forskningslitteratur som ser på årsaker til sykefravær. ...
  • Bankers rolle i en økonomi og behovet for offentlige inngrep 

   Molland, Endre Brodahl (Master thesis, 2010-06-01)
   I denne oppgaven prøver jeg først å vise bankers rolle som et finansielt mellomledd i en økonomi og argumentere for eksistensgrunnlaget. Jeg forklarer hvordan asymmetrisk informasjon skaper markedssvikter som rettferdiggjør ...
  • Bankers utlånspolitikk over konjunkturene - en analyse av optimalitet fra et foretaksøkonomisk synspunkt 

   Hærem, Eirik Fjellså (Master thesis, 2009-09-01)
   Det er velkjent at bankene fører en medsyklisk utlånspolitikk over konjunkturene, blant annet ved å redusere egenkapitalkravet til sine låntakere i en langvarig høykonjunktur, og stramme inn i nedgangstider. Dette er opplagt ...
  • Bankregulering og konkurranse - En teoretisk analyse 

   Høyheim, Gry (Master thesis, 2014-09-01)
   Denne oppgaven analyserer hvordan det at ulike banker står ovenfor ulike kapitalkrav påvirker konkurransen om norske boliglånskunder. Det fokuseres på forskjeller mellom standardmetodebanker og IRB-banker, og mellom norske ...
  • Barnløse menn. En empirisk analyse 

   Gaarud, Jørgen Emil (Master thesis, 2014-08-31)
   Siden begynnelsen av 90-tallet har andelen barnløse menn i Norge økt jevnt, fra omtrent 14 % til omtrent 22 % ved siste måling i 2012. Samtidig har andelen barnløse kvinner holdt seg nokså stabil. Et økende gap mellom ...
  • Barns betydning for inntektsforskjellen mellom kvinner og menn over livsløpet: en empirisk analyse 

   Skjøstad, Othilde (Master thesis, 2014-06-02)
   I perioden mellom 1967 og 2010 har det norske samfunnet endret seg på en måte som kan tilsi at det å få barn ikke burde påvirke inntektsforskjellen mellom kvinner og menn. Kvinners økonomiske rolle har endret seg, farsrollen ...
  • Behandlingsforsikring og etterspørsel etter helsetjenester 

   Veberg, Jens Thomas (Master thesis, 2009-10-22)
   Denne masteroppgaven innledes med å presentere den norske helsetjenesten, dens organisering og hvilke rettigheter pasienter har i tilknytning til bruk av helsetjenesten. Videre gjøres det rede for det private markedet for ...
  • Betalingskortsystem og formidlingsgebyr 

   Hess, Eirik Lothe (Master thesis, 2010-05-15)
   Et betalingskortmarked er tosidig. Tosidige markeder skiller segfra vanlige markeder, blant annet ved at det må eksisteresimultan etterspørsel fra agenter i to uavhengige brukergrupperfor at en transaksjon skal finne sted. ...