• Bønders tilpasning i arbeidsmarkedet 

   Holgersen, Lars Petter (Master thesis, 2000)
   Målet med oppgaven er å finne faktorer som påvirker bønders valg i arbeidsmarkedet, dvs. skal han drive som fulltidsbonde, deltidsbonde eller slutte som bonde. Analysen ble gjennomført ved hjelp av økonometrisk metode, og ...
  • Fornybar energi: Metoder og virkemidler 

   Nilsen, Trond Hartvedt (Master thesis, 2003)
  • Rusreformen - noen grunnlagsdata om organisering og finansiering 

   Alver, Øyvind; Bretteville-Jensen, Anne Line; Kaarbøe, Oddvar Martin (SIRUS rapport; 2/2004, Research report, 2004)
   Hovedvekten i rapporten er lagt på å undersøke hvordan behandlingen for rusmiddelmisbrukere er organisert og finansiert etter at de regionale helseforetakene (RHF) overtok det tidligere fylkeskommunale ansvaret for ...
  • De baltiske staters valg av valutakursregimer 

   Sjursen, Helge (Master thesis, 2006)
   Hensikten med denne oppgaven er å beskrive en del sentrale problemstillinger i forbindelse med at enkelte sentral- og østeuropeiske land (CEEC) skulle gjennomgå en overgang fra planøkonomi til markedsøkonomi (transition ...
  • Prising av opsjoner ved lineær programmering 

   Halvorsen, Trond Arne (Master thesis, 2007)
   En opsjon er en rettighet til å kjøpe eller å selge et underliggende verdipapir til en avtalt pris, på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Å investere i opsjoner er et relativt nytt fenomen i Norge, og interessen for hvordan ...
  • Norwegian Physician Market Policy 

   Brenne, Are-Harald (Master thesis, 2007)
   I discuss what the government can do and hasdone to reach its equity-oriented policy targetsconcerning the geographical distribution ofphysicians in the municipality health service.Current policies has been inadequate to ...
  • Rising import shares from China: How does it affect the Norwegian economy? 

   Tjønn, Kristina Håvås (Master thesis, 2007)
   This paper evaluates the theoretical and empirical evidence on the question of whetherChinese import has an effect on the import level and inflation level in Norway. In terms ofempirical evidence a fixed effect estimation ...
  • Tidligpensjonering som familiebeslutning 

   Gjerde, Øystein Kjos (Master thesis, 2007)
   Denne oppgaven ser på hvilke individuelle og bedriftsspesifikke variabler som er med å påvirke tidligpensjoneringsbeslutningen og hvor sterke disse effektene er. Det vil også bli lagt særlig vekt på hvilken rolle familien ...
  • Tid som handelskostnad: En økonometrisk tilnærming 

   Hanson, Hans-Petter (Master thesis, 2007)
   Time does not mean that much to me, it might be one o'clock or it might be three" Mick Jagger. Med utgangspunkt i dette sitatet tar denne oppgaven for seg en økonometrisk analyse av hvordan ulike mål på tid som kostnad ...
  • Monetary Policy and Asset Prices ‘an introduction to the literature’ 

   Børdal, Vegard (Master thesis, 2007-12-03)
   How should monetary policy respond to asset price fluctuations? The vast literature concerning this area of economics does not provide unambiguous recommendations. This thesis serves as a review of the prominent models ...
  • En likevektsmodell med det nye pensjonssystemet 

   Dysvik, Erlend Sætre (Master thesis, 2008)
   I denne oppgaven formulerer og løser vi en flerperioders overlappende generasjonsmodell, med endogent arbeidstilbud, konsum og pensjonsuttak, gitt det nye pensjonssystemet. Vi gjør dette med sikte på å analysere hvordan ...
  • Forskjeller i utdanningsnivå blant innvandrere i Norge 

   Aarseth, Ragnhild Brevig (Master thesis, 2008)
   Gjennom denne empiriske analysen gjør jeg rede for forskjeller i utdanningsnivå blant innvandrerbefolkningen i Norge, og sammenligner disse forskjellene med utdanningsnivå hos de uten innvandrerbakgrunn. Det blir også ...
  • En generasjonsregnskapsanalyse for de helserelaterte trygdeytelsene 

   Syversen, Eirik (Master thesis, 2008)
   Oppgaven tar for seg genereringen av generasjonsregnskap og benytter metoden på de helserelaterte trygdeytelsene. Gitt data og antakelser benyttet i oppgaven finner jeg at staten fører en langsiktig balanser finanspolitikk ...
  • Mikrokreditt- hvem får lån og hvorfor? 

   Lunde, Andreas (Master thesis, 2008)
   Oppgavens problemstilling er: hvem får mikrokreditt og hvorfor? Gjennom at personer har forskjellige karakteristikker diskuterer vi teori og analyserer datasett fra to regioner i Bangladesh for å kunne trekke konklusjoner ...
  • Globalisering og arbeidsmarkedet: En empirisk analyse av offshoring og etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft 

   Birkeland, Sigurd Elvbakken (Master thesis, 2008)
   Offshoring er for høyinntektsland antatt å føre til relativt høyere etterspørsel etter kompetent arbeidskraft. Dette forholdet er blitt undersøkt for en rekke vestlige land, og denne oppgaven forsøker å analysere sammenhengen ...
  • Regionale forskjeller i inntektsmobiliteten mellom generasjoner. 

   Stavnes, Christine Løvaas (Master thesis, 2008)
   Denne masteroppgaven skal kartlegge om det er regionale forskjeller i inntektsmobiliteten mellom generasjoner i Norge. Til den empiriske analysen i oppgaven vil jeg bruke statistikkverktøyet Stata. Datasettet som blir brukt ...
  • Kyoto and Beyond: How the banking rule affects emission, cost and price 

   Kvamme, Lars (Master thesis, 2008-05-20)
   In this thesis I investigate numerically how three different scenarios of a Post-Kyoto agreement for the commitment period 2013-2017 affect the overall emission abatement, the cost of compliance and the price for emission ...
  • Differential Information Economies and Incomplete Markets 

   Pronin, Kira (Master thesis, 2008-05-26)
   In a pure exchange economy with differential information, there may be ex-post Pareto-dominant core allocations which are not attainable as Rational Expectations Equilibria because of information verifiability issues. On ...
  • Konsekvenser ved utsettelse av klimatiltak 

   Skjellevik, Cecilie (Master thesis, 2008-06-02)
   I dette arbeidet ser jeg nærmere på ulike konsekvenser ved å utsette klimatiltak, som har til formål å redusere CO2-utslipp. Jeg bruker en økonomisk vekstmodell med integrert miljøsektor, kalt DICE-modellen, for å svare ...