• Examen philosophicums betydning som fellesskapsdannende grunnlag for dialog og refleksjon 

   Sampson, Kristin (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Examen philosophicum (ex.phil.) er noe det store flertallet av studenter i Norge må ta. Dette gir faget en særskilt mulighet til å virke fellesskapsdannende. Samtidig har det i de senere år vært en tendens til å utvikle ...
  • Exploring the Metaphysics of Hegel's Racism: The Teleology of the ‘Concept’ and the Taxonomy of Races 

   James, Daniel; Knappik, Franz Ulrich (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   This article interprets Hegel's hierarchical theory of race as an application of his general views about the metaphysics of classification and explanation. We begin by offering a reconstruction of Hegel's hierarchical ...
  • Expressing logical disagreement from within 

   Fjellstad, Andreas (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Against the backdrop of the frequent comparison of theories of truth in the literature on semantic paradoxes with regard to which inferences and metainferences are deemed valid, this paper develops a novel approach to ...
  • Extrapolating from model organisms in pharmacology 

   Parkkinen, Veli-Pekka; Williamson, Jon (Chapter, 2020)
   In this chapter we explore the process of extrapolating causal claims from model organisms to humans in pharmacology. We describe and compare four strategies of extrapolation: enumerative induction, comparative process ...
  • Farewell to Suppression-Freedom 

   Øgaard, Tore Fjetland (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Val Plumwood and Richard Sylvan argued from their joint paper The Semantics of First Degree Entailment (Routley and Routley in Noûs 6(4):335–359, 1972, https://doi.org/10.2307/2214309) and onward that the variable sharing ...
  • Fictional reports 

   Antonsen, Pål Fjeldvig (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   This paper outlines a bicontextual account of fictional reports. A fictional report is a report on something that happens in a fiction, and a bicontextual account is an account that relativizes truth to two contexts. The ...
  • Filosofer og demokrater: Politiske institusjoner og filosofisk kritikk i antikkens Athen 

   Fossheim, Hallvard (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • Filosofi og allmenndanning som vesentleg omstridde omgrep 

   Hansteen, Hans Marius (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Både filosofi og allmenndanning er vesentleg omstridde omgrep, som det korkje er mogleg eller ynskjeleg å gje eintydige definisjonar. Avklåring av slike omgrep dreier seg meir om å skjøna korleis og kvifor dei er omstridde, ...
  • Filosofisk vertigo: Om Cavell om skeptisisme 

   Sørli, Richard (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Philosophical skepticism is a topic that permeates Stanley Cavell’s thinking. The aim of this article is to clarify some strands in Cavell’s conception of philosophical skepticism, and to show the role appeals to what ...
  • Filosofiske samtaler med innsatte i fengsel. En fordypning i samtalens form og innhold 

   Walderhaug, Marianne Frøystad (Doctoral thesis, 2018-01-19)
   Since 2006 I have engaged in philosophical dialogues with inmates in Bjørgvin prison in Bergen, and these experiences form the foundation for my reflections in this thesis. In part one of this thesis I try to grasp ...
  • Following the giant's paces-governance issues and bioethical reflections in China 

   Wang, Zhaochen; Zhang, Di; Ng, Vincent H.; Lie, Reidar K.; Zhai, Xiaomei (Peer reviewed; Journal article, 2014-10-31)
   Background: China has become a global player in the field of biosamples research and analysis of genetic data. The Beijing Genomics Institute is a genetics factory where enormous amounts of biosamples/data from all over ...
  • Forholdet til eksess - Om skinnets overfladiske dybde 

   Olsen, Henrik (Master thesis, 2013-11-20)
   Denne masteroppgaven vil ta for seg begrepet eksess, og hvordan forholdet til denne påvirker vårt forhold til skinnet, eller verden av tilsynekomster. Inspirert av Nietzsche vil jeg tolke skinnet som den sansbare verden ...
  • Forord 

   Lavik, Trygve; Skjerve, Kjetil Mangset; Berdinesen, Hein (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  • Forskningsagendaer, forespørsler og svar i konstruktiv typeteori. 

   Kvernenes, Hans Christian Nordtveit (Master thesis, 2017-06-09)
   Konstruktiv typeteori ble introdusert av Per Martin-Löf i 1984. Bakgrunnen var å unngå skillet mellom form og mening. Konstruktiv type- teori ble dannet på bakgrunn av Brouwers intuisjonisme fra begynnelsen av 1900-tallet. ...
  • Fra epoke til etos En undersøkelse av Michel Foucaults opplysningsprosjekt 

   Andreassen, Kim Einar (Master thesis, 2006)
  • Fra greske tragedier til eksistensfilosofi 

   Lieungh, Erik Myking (Master thesis, 2008-07-02)
   Hvilke valg tar man i møte med tragediene i livet? Denne avhandlingen forsøker å vise hvordan håndtering av lidelse avhenger av menneskets ontologiske forståelsen av tragediens natur. Moderne eksistensfilosofer har ulike ...
  • Fra uorganisk til organisk sansning. Om estetisk sensualitet som svar på økologisk fremmedgjøring 

   Træland, Kristine Hognerud (Master thesis, 2013-05-22)
   The purpose of this Master-degree dissertation is to investigate the relationship between contemporary sensibility and our approach towards nature. Is there any connection between the experience of our own body and the ...
  • Frigjøringens dialektikk - en undersøkelse av undertrykkelse og frigjøring ut i fra Sartre og Fanon 

   Askheim, Clemet (Master thesis, 2010-02-03)
   Through a reading of Jean-Paul Sartres Critique of Dialectical Reason and Frantz Fanons The Wretched of the Earth I have tried to sketch out how we can understand and analyze oppression and liberation as concrete historical ...
  • Functionalism and Personal Identity – The Case of Mr. Jones 

   Karlsen, Gunnar; Granberg, Anne (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Stanisław Lem’s short story Are you there Mr. Jones?, first published in 1955, is set in a courtroom. The plaintiff is Cybernetics Company – a provider of prosthetics – and the defendant is Harry Jones, a race-car driver. ...
  • Fødselens Ontologi: Kjønnsforskjellen i Platons og Batailles tenkning om det erotiske begjær 

   Tvedt, Oda Elisabeth Wiese (Master thesis, 2015-05-15)
   This thesis will examine the ontology of birth in the thoughts of Bataille and Plato. By making birth, pregnancy and the female body the prism through which the connection between death, sexuality and transgression is ...