• Economic Effects of Workfare Reforms for Single Mothers: Benefit Substitution and Labour Supply Responses 

   Johnsen, Julian Vedeler; Reiso, Katrine Holm (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   We analyse the economic effects of nationwide Norwegian reforms on the state benefit programme targeting single mothers. Our results show that for each reduction of 100 Norwegian kroner (NOK) in benefit payments from the ...
  • Economic incentives, employment and health 

   Fevang, Elisabeth (Doctoral thesis, 2019-05-24)
   The goal of this thesis is to shed new light on the mechanisms behind the high rates of disabilityrelated non-employment in Norway, and to find explanations for the apparent rise of labor market exclusion problems within ...
  • Effekt av endret befolkningssammensetning på sparerate, investeringsrate og driftsregnskapet overfor utlandet 

   Langfeldt, Sigve (Master thesis, 2014-05-30)
   Denne oppgaven undersøker om differanser mellom sparing og investering kan forklares ved hjelp av alderssammensetningen i befolkningen. For å undersøke dette har jeg hentet inn data fra 24 land i perioden 1950-2009. ...
  • Effekten av fedrekvote på sannsynlighet for skilsmisse 

   Melås, Frida Larsen (Master thesis, 2021-02-01)
   Fedrekvoten ble innført i Norge den 1. april 1993 med formål om jevnere fordeling av arbeid i husholdning og i yrkeslivet blant kvinner og menn. Formålet med masteroppgaven er å undersøke om fedrekvoten har en effekt på ...
  • Effekten av offentlege reguleringar på innovasjon innan vind- og solkraft 

   Knutsen, Sturla E. (Master thesis, 2018-06-16)
   I denne oppgåva undersøkjast samanhengen mellom ei rekke offentlege reguleringar og teknologisk innovasjon innan vindkraft og fotovoltaisk solkraft. Analysen er gjennomført med utgangspunkt i et utval beståande av 26 ...
  • Effekten av surge på reversering av kapital i Indonesia 

   Matondang, Imelda Lastri (Master thesis, 2014-08-31)
   I likhet med mange utviklingsland, har Indonesia en stor avhengighet av midler fra utviklede land. Kapitalinnstrømmingen til et land har uten tvil positiv innvirkning på den økonomiske utviklingen av landet. Men en for ...
  • Effekter av innkjøpssamarbeid i det norske dagligvaremarkedet - En litteraturstudie 

   Morken, Kåre Helvik (Master thesis, 2015-08-31)
   Oppgaven analyserer effekter av innkjøpssamarbeid i det norske dagligvaremarkedet på samfunnsøkonomisk velferd og/eller konsumentvelferd. Ved innkjøpssamarbeid går en gruppe kjøpere sammen og opptrer som én stor kjøper. ...
  • Effektevaluering av kontantstøttereformen - ulike langtidseffekter på arbeidsmarkedsdeltakelsen til etnisk norske kvinner og innvandrerkvinner? 

   Flaatten, Kristine Klekken (Master thesis, 2015-05-29)
   Mødre som benytter seg av kontantstøtten vil stå utenfor arbeidsmarkedet i mellom ett og tre år. Påvirker denne beslutningen deres videre arbeidsmarkedskarriere? I denne oppgaven undersøkes det hvor vidt det eksisterer ...
  • Effisiens i terminmarkedet for laks: En empirisk analyse av Fish Pool 

   Rørvik, Ole-Christian (Master thesis, 2018-06-19)
   Derivatbørsen Fish Pool ble etablert i 2006, og er den eneste internasjonalt regulert markedsplassen for kjøp og salg av terminkontrakter for laks. Finansielle kontrakter gir markedsaktørene en mulighet til å risikostyre ...
  • Ei samfunnsøkonomisk analyse av Noreg si subsidieordning for elbilar 

   Dyngen, Øystein Åmelfot (Master thesis, 2016-06-01)
   Denne oppgåva har undersøkt problemstillinga: «Kva er optimal skattlegging av elbilar, og kor langt er Noreg frå ein slik situasjon i dag?». For å svare på denne problemstillinga er det gjennomført ein teoretisk diskusjon ...
  • Ein jamvektsmodell for pensjonsreformen 

   Husabø, Eilert (Master thesis, 2009-08-31)
   Denne oppgåva analyserer følgene av pensjonsreformen i ein overlappande generasjonsmodell, med eitt representativt individ i kvar kohort. Økonomien er delt inn i ein hushaldssektor, ein produksjonssektor og offentleg sektor. ...
  • Eksklusivavtalar og investering 

   Sandvik, Håvard Mork (Master thesis, 2015-05-31)
   Ein eksklusivavtale er ein kontraktfesta klausul mellom aktørar på ulike ledd i ei vertikal verdikjede. Avtalen hindrar ein eller fleire aktørar frå å drive handel med andre enn den eksklusive partnaren. Eit døme er ein ...
  • Eksportbedrifter og lønn 

   Netteland, Håvard (Master thesis, 2012-06-14)
   Det sentrale spørsmålet i denne oppgaven er om det, for like arbeidere, er en lønnspremie knyttet til eksportvirksomhet, og hva som eventuelt kan forklare en slik sammenheng. Denne problemstillingen tar utgangspunkt i funn ...
  • Empirical Essays on Health and Aging 

   Grøtting, Maja Weemes (Doctoral thesis, 2019-05-29)
   This thesis is composed of four chapters: One introductory chapter and three chapters that each include one of the three essays that make up the main body of the thesis. Common features of the essays are empirical assessments ...
  • Empirisk testing av ein evolusjonær porteføljestrategi 

   Langeland, Asgeir (Master thesis, 2011-05-31)
   Denne oppgåva skal med utgangspunkt i "Portfolio managment without probability or statistics" (Flåm 2008) testa ut ein evolusjonær porteføljestrategi empirisk. Kan ein matematisk formel som ikkje blir oppdatert på bakgrunn ...
  • Empowerment and Poverty Alleviation: Effects on Targeting Women in Developing Countries 

   Gundersen, Anders Sunnås (Master thesis, 2009-12-01)
   In this thesis I assess the problems and solutions microfinance institutions face when entering a rural credit market characterized by information asymmetry and low degree of enforcement possibilities. Bangladesh and the ...
  • En effektevaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad 

   Abrahamsen, Signe Aase (Master thesis, 2013-08-22)
   Formålet med denne masteroppgaven har vært å evaluere ordningen med tidsbegrenset uførestønad. Ordningen ble innført i 2004 som et kortsiktig alternativ til varig uførepensjon, men avskaffet og avløst av arbeidsavklaringspenger ...
  • En empirisk analyse av jobbmobilitet mellom offentlig og privat sektor 

   Sognefest-Haaland, Johanne (Master thesis, 2015-02-02)
   Offentlig sektor har vært gjennom en rekke reformer siden 1980-tallet. Disse reformene har endret sammensetningen av arbeidsstyrken i offentlig sektor. Spørsmålet som stilles i denne oppgaven, er hvilke konsekvenser dette ...
  • En empirisk studie av utenforskap blant unge i Norge 

   Vestfossen, Aksel Kvamme (Master thesis, 2015-09-01)
   Unge som faller utenfor samfunnet, i form av at de ikke er i arbeid, i utdanning eller er på opplæring (NEET; engelsk forkortelse for Neither in Employment, Education or Training) er et samfunnsproblem. Tidligere forskning ...
  • En generasjonsregnskapsanalyse for de helserelaterte trygdeytelsene 

   Syversen, Eirik (Master thesis, 2008)
   Oppgaven tar for seg genereringen av generasjonsregnskap og benytter metoden på de helserelaterte trygdeytelsene. Gitt data og antakelser benyttet i oppgaven finner jeg at staten fører en langsiktig balanser finanspolitikk ...